تضعیف دولت حرام شرعی است!/ افراط و تفریط آخرت ما را هم تخریب می‌کند