تظاهرات مردم بحرین برای پایداری در مقابل رژیم

اعتراض های گسترده مردم بحرین به اقدام های رژیم آل خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم و محاصره منطقه الدراز طی صد روز گذشته، همچنان ادامه دارد….