عربستان سعودی خبیث درآمدهای نفتی را صرف ویرانی کشورها می کند