تعقیب و گریز مرگبار سارق و پلیس + فیلم

در این فیلم تعقیب و گریز مرگبار و دستگیری سارق توسط نیروهای پلیس را مشاهده می کنید.