تایم: شیمون پرز نوکر بی‌چون و چرای اسرائیل؛ عامل کشتار و رنج مردم فلسطین

تایم در مطلبی به زندگی سیاسی شیمون پرز و نقش او در جنایات انجام ‌شده علیه مردم فلسطین پرداخت.