تایم: شیمون پرز نوکر بی‌چون و چرای اسرائیل؛ عامل کشتار و رنج مردم فلسطین