از پخت پیتزا به شکل کلینتون و ترامپ تا واکنش مردم کره شمالی به نمایشگر بزرگ خیابانی