تضعیف دولت حرام شرعی است!/ کشور هیچ راهی جز مسیر اعتدال ندارد