«انتهای خیابان مهر» به بشرا فیلم رسید

کامران قدکچیان به آخرین وضعیت جدیدترین فیلمش برای اکران اشاره کرد.