هیچ ثروتی ارزشمندتر از نیروی انسانی کارآمد، مؤمن و آزاده و سرافراز نیست + فیلم