سازندگان کندی کراش ساگا انجام یک تریلیون بازی در آن را جشن می گیرند