تأمین اعتبار ۱۰۰۰ واحد تولیدی غیرفعال در استان قزوین