درمان قطعی دیابت از سوی دانشمندان ایرانی شایعه‌ای بیش نبوده است