تاکید قالیباف بر توسعه تجهیزات هوایی آتش نشانی

شهردار تهران تاکید کرد: با توسعه ایستگاه های آتش نشانی هم اکنون شرایط به گونه ای است که در زمان استاندارد بر سر حوداث حاضر خواهیم شد.۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر