محدودیت‌های شدید در کشمیر برای هشتاد و سومین روز متوالی

منطقه کشمیر برای هشتاد و سومین روز متوالی شاهد محدودیت‌های امنیتی بسیاری بود.