درمان قطعی دیابت از سوی دانشمند ایرانی شایعه‌ای بیش نبوده است