نقشۀ ترکیه برای کردستان عراق چیست؟

عضو مجلس کردستان عراق با هشدار در بارۀ نقشۀ آنکارا برای سیطره بر کوه شنگال در غرب موصل، خاطرنشان کرد که ترکیه تلاش دارد مرزهای بین کردستان عراق و سوریه را ببندد….