پائولینهو در العربی ماندگار شد / دژاگه در راه خروج؟