روسیه:‌ اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره سوریه به مثابه حمایت از تروریسم است