نیویورک تایمز اجرای قانون عدالت در برابر تروریسم را منوط به رفتار عربستان دانست