فلسطینیان: پرز «جنایتکار جنگی» بود

فلسطینیان در واکنش به مرگ شیمون پرز از وی به عنوان «جنایتکار جنگی» و یادآور زجر وعذاب خود نام بردند.