عربستان هفتۀ آینده در خلیج فارس و دریای عمان رزمایش برگزار می‌کند