التیماتوم اتحادیه اروپا به افغانستان برای بازگرداندن ۸۰ هزار پناهجوی اخراج شده

اتحادیه اروپا در اولتیماتومی پنهانی به افغانستان هشدار می‌دهد ۸۰ هزار پناهجوی اخراج شده را دوباره به کشور بپذیرد، در غیر اینصورت حمایت‌های مالی اتحادیه را از دست خواهد داد.