نشست روسای چهارگانه عراق در خصوص عملیات آزادسازی موصل