برانکو-نویدکیا؛ آقاى خاص پروفسور

برانکو امروز مقابل یکى از قدیمى ترین شاگردان خود قرار خواهد گرفت.