پاسخ غیرمستقیم به کریمی و منتقدین/ کی روش: غیرممکن را ممکن می سازیم