قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست/ اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است

رئیس قوه قضائیه با تکذیب برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه سیاست جدید قوه قضائیه حذف اعدام است، گفت: ما هیچ زمانی چنین گرایشی نداشتیم، اما معتقدیم قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست.