قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست/ اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است