یک هفته هفت چهره؛ تمام شدن احمدی نژاد، رَد دادن فراستی!