آفریقای جنوبی در انتظار سفر رئیس جمهور ایران

جابری انصاری از قول معاون وزیر خارجه آفریقای جنوبی گفت: آفریقای جنوبی منتظر سفر رئیس جمهوری ایران به این کشور است.۱۲:۱۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر