جعبه ویژه برای معتادان به تلفن همراه

جعبه ویژه برای جلوگیری از اعتیاد به تلفن همراه در هلند اختراع شد.۱۲:۱۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر