افتتاحیه نخستین حراج آثار خط ایرانی اسلامی برگزار شد