منبع مستقلی ادعاهای جعلی سعودی را تاکنون تایید نکرده است