کنفرانس بروکسل، محل تصمیم‌گیری درباره ادامه حمایت مالی جهان از افغانستان