برجام برنامه هسته ای ایران را به شدت محدود کرد

وزیر انرژی آمریکا گفت: صریح بگویم، من فکر می کنم ما در این موضوع هسته ای درست عمل کردیم.۱۲:۱۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر