تاکید رئیس قوه قضائیه بر بررسی مجدد قوانین مبارزه با مواد مخدر

رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: قوانین مبارزه با مواد مخدر به بررسی مجدد نیاز دارد تا درحد امکان به جای مجازات اعدام، مجازات موثر دیگری جایگزین شود اما حذف کلی اعدام بازدارندگی قوه قضائیه را تضعیف می کند.۱۲:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر