ثبت نام اینترنتی سرشماری را به دقیقه ۹۰ موکول نکنید

ثبت نام اینترنتی سرشماری را به روزهای آخر ودقیقه ۹۰ موکول نکنید.۱۲:۲۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر