ثبت نام اینترنتی سرشماری را به دقیقه ۹۰ موکول نکنید