عکس/ آخرین تمرین هادی نوروزی با پرسپولیس

۸ مهر ۹۴ هادی نوروزی آخرین تمرین خود را با پرسپولیس انجام داده بود.