بازاریابی و تبلیغات رقابت در اپ استور را تضعیف کرده است