هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات استان اصفهان انتخاب شد