کوریکولوم های آموزشی متناسب با امکانات دانشگاههای علوم پزشکی طراحی شوند