در زمینه دفاع مقدس هرقدر کار کنیم، کم است

همه باید تلاش کنند با فعالیت در زمینه ساخت و ارائه آثار دفاع مقدس اتفاقات خوبی را رقم بزنند.