تقدیر وتشکر بزرگان حوزه علمیه از تدوین «موسوعه ۲۰جلدی»