خانواده تاثیرگذارترین مولفه ساخت اجتماعی در جوامع بشری است

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: خانواده به عنوان کوچک‌ترین نهاد اجتماعی و تاثیر گذارترین مولفه ساخت اجتماعی در اجتماعات بشری و جوامع انسانی به شمار می‌رود.