دیدار رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیران انگلیس و ایتالیا با رئیس جمهور در نیویورک