تفاهم نامه همکاری بانکی با مجارستان در آینده ای نزدیک