نامزدهای مسابقه سینمای ایران در جشنواره مقاومت معرفی شدند