وزارت اقتصاد: تملک زمین در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران خارجی آزاد شد