کوریکولوم های آموزشی، متناسب با امکانات دانشگاههای علوم پزشکی طراحی شوند

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به این که اکثر کوریکولوم های آموزشی به نحو مطلوبی طراحی شده اند، گفت : در طراحی کوریکولوم های آموزشی باید امکانات اجرایی دانشگاه ها مدنظر قرار گرفته و سیستم نظارتی نیز بسیار قوی عمل کند.